Giải pháp giám sát online pH và DO trong ngành nuôi tôm

Why do we measure dissolve oxygen in shrimp farming?

Oxygen in the water is very important for shrimp farming.
When the amount of oxygen decreases, the shrimp weakens and becomes more susceptible to disease.
In addition, the accumulation of food leftovers can deteriorate the water quality and, in the worst case, can lead to the mass death of shrimp.
Therefore, in the farm, the electric water mill is operated to allow the phytoplankton to distribute the oxygen produced by photosynthesis throughout the culture pond.

Tại sao cần đo DO trong ao tôm?

Oxy trong nước cực kỳ quan trọng trong ngành nuôi tôm. Khi lượng oxy giảm thì tôm trở nên yếu dần và dễ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, việc tồn đọng của thức ăn thừa có thể làm giảm chất lượng nước và trường hợp xấu nhất là dẫn tới việc tôm chết hàng loạt. Vì vậy, tại các trại tôm, các quạt nước điện được vận hành để cho phép thực vật phù du phân phối oxy được tạo ra bởi quá trình quang hợp trong toàn bộ ao nuôi.

Using a dissolved oxygen sensor (DO sensor) to determine the amount of oxygen contained in the water of the farm. The dissolved oxygen sensor can easily measure the amount of oxygen dissolved in water.

 

Sử dụng một cảm biến đo oxy hòa tan (DO) để kiểm soát lượng oxy trong nước của ao. Cảm biến đo oxy hòa tan có thể dễ dàng đo lượng oxy trong nước.

Which effect of pH concerntration in shrimp farming?

In addition, pH concentration is a great influence in shrimp farming.

pH range for shrimp farming is from 7,8 – 8,5pH. If pH > 9, Ammonium (NH4+) will turn into Ammonia (NH3), it’s influent to shrimp. When pH < 6,5, heavy metal (Fe, Cu, Hg, Pb…) in the bottom of the pond will be released into the water to poison shrimp. At the same time, low pH will reduce the mineral deposit in the shrimp, causing soft shells when molting.

pH Controlling need to be achived through algae controlling and amount of carbon dioxide (CO2) release by shrimp during respiration.

It’s necessary to maintain pH 7,8 – 8.2 and the amplitude of daily fluctuation of pH less than 0.3 is the best. Amount of CO2 release depends on amount of shrimp. The lower pH, the more solubility of CO2 in water, which acidifies the water. Total alkalinity of water is the buffer capacity to neutralize acids by bases (HCO3, CO3- and OH-). The lower alkalinity of water, the more pH fluctuation. If the alkalinity turns low, the pH will fluctuate greatly during the day, causing stress (shock) and shrimp death.

Photosynthesis occurs in plants, algae and some bacteria producing organic matter and oxygen: Respiration of shrimp releases CO2 which reduces pH in water. The respiration process of organisms that consume dissolved oxygen, so if the pond lacks oxygen, it will cause “aging pond” syndrome, because the pond soil is acidified and in anaerobic conditions the pond bottom will occur. Anaerobic yeast, reducing sulfate (SO4-) and forming sulfur (H2S) toxic to shrimp.

Nồng độ pH có ảnh hưởng như thế nào đối với ao tôm?

Ngoài ra, nồng độ pH cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong việc nuôi tôm.

Khoảng pH thích hợp cho nuôi tôm 7,8 – 8,5. Nếu pH > 9 thì các Ammonium (NH4+) sẽ chuyển thành Amonia (NH3) ảnh hưởng đến tôm. Khi pH < 6,5 thì các kim loại nặng (Fe, Cu, Hg, Pb…) dưới nền đáy ao sẽ giải phóng vào nước gây độc cho tôm. Đồng thời, pH thấp sẽ giảm sự tích trữ khoáng trong tôm, gây hiện tượng mềm vỏ khi lột xác.

Việc kiểm soát pH cần thông qua kiểm soát tảo và lượng ôxít cacbon (CO2) do tôm thải ra trong quá trình hô hấp.

Cần duy trì pH 7,8 – 8,2 và biên độ dao động trong ngày của pH nhỏ hơn 0,3 là tối ưu nhất. Lượng CO2 sinh ra phụ thuộc vào khối lượng tôm nuôi. pH càng thấp thì càng tăng tính hòa tan của CO2 trong nước, làm axít hóa nước. Tổng độ kiềm của nước là năng lực hệ đệm của nước trong việc trung hòa các axít bởi các bazơ (HCO3, CO3 và OH). Độ kiềm nước càng thấp thì biến động pH càng lớn. Nếu độ kiềm xuống thấp sẽ làm pH biến động lớn trong ngày, gây stress (sốc) và chết tôm.

Quá trình quang hợp xảy ra ở thực vật, tảo và một số vi khuẩn tạo ra chất hữu cơ và ôxy: 

Quá trình hô hấp của tôm thải ra khí CO2 làm giảm pH nước. Quá trình hô hấp của sinh vật tiêu thụ ôxy hòa tan, vì vậy nếu ao thiếu ôxy sẽ gây hội chứng “lão hóa ao nuôi”, vì đất ao bị axít hóa và trong điều kiện yếm khí đáy ao sẽ xảy ra quá trình lên men kỵ khí, khử Sulfate (SO4) và hình thành Sulfua (H2S) gây độc cho tôm.

Why we must monitor pH and DO data?

The data obtained by measuring the amount of oxygen and pH in the water is useful not only for managing the water quality but also for scheduled operation of the electric water turbine, handle of situations occurring in shrimp ponds. Thereby, reducing costs, increasing productivity and quality of shrimp.

Dữ liệu thu được bằng cách đo lượng oxy trong nước không chỉ có ích cho việc quản lý chất lượng nước, mà còn có ích cho việc lên lịch vận hành của các turbin nước điện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong ao tôm. Từ đó làm giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng tôm nuôi.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TESLA VIỆT NAM

Địa chỉ

Tầng 15 (A15.02) - Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 6
8:30 - 17:30

Phone

0902-555-793

Email

sales@teslateq.vn

© 2018 Tesla Việt Nam. All rights reserved.
Điều khoản | Chính sách